Hůrky

počet obyvatel k 1.1.2021:  260

První písemná zmínka o obci pochází z konce 14. století, kdy ji r. 1378 Karel IV. asi s patnácti dalšími obcemi zastavil Janu Markraběti z Leuchtrnberka výměnou za Domažlicko. Pak celých 100 let není o obci zmínky, až roku 1489, kdy král Vladislav II. panství vyplatil a ustanovil majitelem Zdeňka Lva z Rožmitálu. Ten ji o rok později zastavil Vilému z Perštejna. Po jeho smrti si panství postupně dělili synové a dcery. Ferdinand I. r. 1561 Hůrky vyplatil ze zástavního držení a hned je dobře prodal pánům z Hradce, kteří v Lišově povolili vařit pivo a prodávat ho v 7 hostincích a také v Hůrkách. Hlubocké panství (kam Hůrky náležely) drželi i přes doby selského povstání až do dob pánů z Malovic. O několik let později císař Rudolf v nějakých pletkách povolal na pomoc vojska pasovského biskupa Leopolda. Lišovsko trpělo vpády jeho vojsk, rabováním a pleněním. Celé jižní Čechy tehdy zachránil Petr Vok z Rožmberka věnováním rodinného pokladu asi 48 000 kop grošů výpalného. Malovci byli pro účast na povstání proti Habsburkům potrestáni konfiskací jmění, tedy Hlubockého panství a obce byli dány císařskému generálu kavalerie donu Baltazaru Maradasovi. Ten panství prodal r. 1661 Schwarzenberkům, kteří zavedli do panství administrativní pořádek: gruntovní knihy, sirotčí, oddací a pohřební lejstra, matriky obcí atd. Po zániku vrchnostenského zřízení se Hůrky staly obcí s vlastní samosprávou a zůstaly jí až do roku 1976, kdy byly připojeny k Lišovu.
V historických pramenech z r. 1378 se píše obec jako Horky, r. 1490 Huorky a Hůrky se píše až od roku 1720. Tehdy měla obec asi 17 sedláků, 5 chalup a 1 mlýn a kovárnu. V domácnostech se používaly lojové svíčky, od r. 1855 se svítilo petrolejem a v r. 1927 proběhla elektrifikace Hůrek.
V obci se nachází spousta zajímavých památek. K nejvýznamnějším patří kamenný silniční most s jedním obloukem, pravděpodobně z první poloviny 19. století.

Další pozornost si zaslouží kaple sv. Jana Nepomuckého, postavená uprostřed vsi r. 1868 o jejíž stavbu se zasloužili zdejší hospodáři. Dne 13.6. 1868 byl položen základní kámen. Stavba byla ještě téhož roku dokončena a vysvěcena Lišovským farářem Štěpánem Sýkorou dne 28.9. 1868. Před kaplí byl postaven velmi neobvyklý pomník ve tvaru trojúhelníku V horní části tohoto pomníku je vytesán kalich s řemdihem, kalich s biblí a státní znak na vzpomínku obětem ve válce třicetileté, válce husitské, I. a II. světové válce. Pomník byl odhalen dne 10. června 1923 velkou slavností. Návrh pomníku zhotovil architekt Jan Šachl z Hůrek a vysvěcení provedl P. František Čapek, též z Hůrek.
Významný byl i r. 1890, kdy byl v obci založen hasičský sbor a o dva roky později zakoupena první hasičská stříkačka. Teprve v r. 1931 byla zdejšími občany postavena nová hasičská zbrojnice místo původní, která byla v obecním domě č.p. 20. Střed obce také tvoří stavba místní školy o jejíž stavbě se rozhodlo 9. dubna 1902. I přes veškeré snahy okolních obcí a několika místních občanů zmařit tuto stavbu, byla škola postavena a poprvé se zde vyučovalo 2.12. 1904. Prvním správcem byl ustanoven p. Jan Novák. V r. 1907 byla otevřena druhá třída a učitelem byl p. Petr Fastr. Pro nedostatek žáků byla v  r. 1973 škola uzavřena a děti z obce i okolních obcí začaly docházet do základní školy v Lišově.

Významným hůreckým rodákem byl Antonín Šachl (1860 – 1943), původně rolník, starosta obce a okresní starosta: od roku 1907 zasedal jako poslanec na říšské radě ve Vídni, později v československém Národním shromáždění, nakonec byl do roku 1940 senátorem. Zasloužil se  o stavbu školy a obecního domu v Hůrkách, o zřizování silnic na Lišovsku a pracoval jako četný funkcionář četných hospodářských organizací.
Nejstarší zástavbu Hůrek tvořily dvě rozvolněné řady usedlostí podél mělkého potočního údolí. Tato struktura je dodnes patrná, přestože došlo k částečnému zastavění vnitřního prostoru bývalé rozměrné návsi. Zachovalo se zde mnoho pěkných lidových staveb, z nichž nejvýznamnější je starobylá roubená stavba ( zřejmě sýpka s moučnicí ), stojící před usedlostí č. p. 26.

 

 

Autorizace: H.Ertlová  ( použito cizích zdrojů)

Aktualizováno (Úterý, 05 Leden 2021 14:38)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy