Rada Města Lišov

 

ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu

s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí,

ve znění pozdějších předpisů,

 

 

                                                        vyhlašuje

konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Lišov“, Nová 611, 373 72 Lišov.

 

Požadavky:

-          předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-          minimální čtyřletá praxe dle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-          řídící a organizační schopnosti,

-          znalost školské problematiky a dobrá orientace ve školské legislativě,

-          občanská a morální bezúhonnost.

 

Náležitosti přihlášky:

-          jméno, příjmení a titul uchazeče,

-          datum a místo narození uchazeče,

-          státní příslušnost uchazeče,

-          místo trvalého pobytu uchazeče,

-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,

-          kontaktní spojení,

-          datum a podpis uchazeče.

 

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

-          úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání),

-          doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení,

-          strukturovaný profesní životopis,

-          výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

-          čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., o stanovení některých dalších předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizací (lustrační zákon), nedokladují uchazeči narození po 1.12.1971,

-         originál, popřípadě úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců)

-         koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lišov, Nová 611,

373 72 Lišov,

-         písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky 1.7.2019.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

 

Přihlášku se všemi uvedenými přílohami zašlete nejpozději do  15.1.2019 do 14.00 hodin

na adresu:

Městský úřad Lišov, sekretariát starosty města, Třída 5. května 139, 373 72 Lišov

 

Obálku označte slovy: Konkurz  – neotevírat“.

 

 

 

V Lišově, dne 6.12.2018

                                                                                              Bc.Jiří Švec

                                                                                       starosta Města Lišov

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dům nábytku Fajna v Lišově, přijme do hlavního pracovního poměru schopného pracovníka na pozici montér - skladník - řidič. Nástup možný ihned. Kontakt Ing. Stanislav Dušák, tel: 387 994 555, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

 

Aktualizováno (Úterý, 15 Leden 2019 12:54)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner