Tajemník Městského úřadu v Lišově

                           VYHLAŠUJE

 

dle ust. § 7 odst. (1), písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných             

                       celků a o změně některých zákonů, v platném znění

 

 

                                   VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ

                                                         na obsazení místa

 

       samostatný referent Ekonomického oddělení Odboru hospodářské správy a investic

          s místem výkonu práce – Městský úřad Lišov, Tř. 5. května 139, 373 72 Lišov

platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, v platném znění

 

Žadatel musí splňovat předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., tj. státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

a ovládání jednacího jazyka.

 

Požadavky na výkon funkce:

-          SŠ ekonomického směru

-          znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

-          práce na PC (Word, Excel, Internet)

-          schopnost samostatného rozhodování, dobré komunikační a organizační schopnosti

-          řidičský průkaz skupiny B

 

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.):

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana), datum

a podpis.

 

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.)

Strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání a praxi, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, podepsané prohlášení uchazeče, že poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů

pro přihlášku do výběrového řízení dává souhlas k jejich zpracování.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 24. září 2018 do 12.00 hodin

v zapečetěné obálce (označené „Výběrové řízení – samostatný referent Ekonomického oddělení Odboru hospodářské správy a investic“) poštou na adresu: Městský úřad Lišov, k rukám tajemníka úřadu, Tř. 5. května 139, 373 72 Lišov, nebo předejte osobně na podatelně městského úřadu.

 

 

Aktualizováno (Pondělí, 10 Září 2018 12:17)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner