PostHeaderIcon Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Město Lišov, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje následující informace.

1) Oficiální název
Město Lišov

2) Důvod a způsob založení
Město Lišov vzniklo jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a §2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm.c) zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR).

3) Popis organizační struktury povinného subjektu
Orgány města:
Zastupitelstvo města (21 členů)

Orgány Zastupitelstva města:
finanční a kontrolní výbor

Rada města (7 členů)

Orgány Rady města:

- Komise výstavby
- Komise pro školství,kulturu a cestovní ruch
- Komise Lišovského zpravodaje
- Komise pro zajištění činnosti muzea

Zvláštní orgán:
- Komise pro projednávání přestupků města Lišov

 

Městský úřad Lišov tvoří starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Rada města zřídila následující odbory městského úřadu:


a) odbor vnitřních věcí
- sekretariát starosty města a tajemníka MěÚ
- podatelna
- pokladna
- úsek matriky a evidence obyvatel
- úsek sociálních věcí
- úsek kultury
- městská knihovna
- Muzeum F. M. Čapka
- Kino Svět
- Lišovský zpravodaj
- Kulturní dům
b) odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí
- územní plánování a stavební řízení
- životní prostředí
c) odbor hospodářské správy a investic
- správa majetku a investic
- ekonomické oddělení ( mzdová účtárna, rozpočet, správa daní a poplatků)
V čele každého odboru je vedoucí odboru, který je jmenován radou města.

4) Kontaktní adresa
Město Lišov, tř. 5. května 139, 373 72 Lišov
tel. ústředna - 387 007 911
fax. 387 994 486
e- podatelna – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5) Bankovní spojení
číslo účtu 1600127544/0600 vedeného u Moneta Money Bank, a.s., pobočka České Budějovice
IČO 00245 178
DIČ  CZ 00245178

6) Údaje o schváleném rozpočtu

Rozpočet na rok 2021 - zde, zde
Rozpočet na rok 2020 - zde,zde , zde , zde
Rozpočet na rok 2019 - zde 
Rozpočet na rok 2018 -zde
Rozpočet na rok 2017 - zde
Rozpočet na rok 2016 - zde
Rozpočet na rok 2015 - zde
Rozpočet na rok 2014 - zde
Rozpočet na rok 2013 - zde
Rozpočet na rok 2012 - zde
Rozpočet na rok 2011 - zde
Rozpočet na rok 2010 - zde
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 20087) Místo a způsob, jak získávat příslušné informace
Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně.
Dotaz musí být formulován jasně, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Žádost může být zaslána na výše uvedenou kontaktní adresu nebo osobně předána na podatelně MěÚ v přízemí, číslo dveří 9.

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné a přenesené působnosti s výjimkou:
- těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
- utajovaných skutečností
- informací dotýkajících se ochrany osobnosti
- informací o majetkových poměrech osob, získaných na základě zákona o daních,poplatcích a sociálním zabezpečení
- vnitřních pokynů a personálních předpisů

8) Kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh nebo jiné podání 
Stížnost lze podat písemně na výše uvedené adrese úřadu nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Návrh nebo jiné podání lze doručit  písemně na výše uvedené adrese úřadu nebo osobně na podatelnu úřadu.

9)  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případech uvedených v § 15 odst. 4 zákona  č. 106/1999 Sb., v platném znění. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

10) Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výše úhrady za  poskytnutí informace je stanovena dle tohoto sazebníku:
Mzdové náklady: 150,- Kč za každou započatou hodinu výkonu zaměstnance při vyhledávání informace

Doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty
V případě, že bude město za poskytnutí informace požadovat náhradu dle výše uvedeného ceníku, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli  před poskytnutím informace. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně Městského úřadu nebo hotovostní platbou na účet města před podáním informace.
Organizační směrnice č.3/2009 ke stanovení postupů orgánů města Lišov při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací.

11) Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování  informací v úplném znění

Rok 2019 zde
Rok 2018 zde
Rok 2017  zde
Rok 2016  zde
Rok 2015  zde
Rok 2014  zde
Rok 2013  zde
Rok 2012  zde
Rok 2011  zde
Rok 2010  zde 
Rok 2009  zde
Rok 2008  zde
Rok 2007
Rok 2006 zde


12) Seznam organizací založených nebo zřízených městem Lišov

SLUŽBY LIŠOV, s.r.o., Luční 990, 373 72 Lišov
IČ: 251 572 64
DIČ: CZ 251 572 64

Jednatelé:   Lubomír Šruc, tel: 724 606 121
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Základní škola a Mateřská škola Lišov, Nová 611, 373 72 Lišov
IČ:  75000369
Ředitelka školy: Mgr. Monika Hrdinová
Tel.: 388 441 121
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lišov , JSDH – III.
Jirsíkova 834
373 72 Lišov

IČ: 65048695
Velitel: Václav Irmiš


Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lišov – místní část Vlkovice, JSDH V.
Vlkovice 36
373 72 Lišov

IČ: 65049641
Velitel: Jaroslav Florián

 

Aktualizováno (Středa, 20 Leden 2021 16:03)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy