PostHeaderIcon Rada města

 

Rada je výkonným orgánem města v samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu města.

Pravomoci rady města (podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

 

q zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce

q plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce

q rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti

q vydávat nařízení obce

q projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce

q stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu

q na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem

q zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy

q kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce

q stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce

q ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti

q přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi

q rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti

q stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

q schvalovat organizační řád obecního úřadu

q plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem

 

Složení rady města:

· Bc. Švec Jiří - starosta města

· Ing. Chlouba Otakar - místostarosta města

· Dvořák Pavel

· Ing. Prantl Tomáš

· Ing. Hrbková Lidmila

· Mgr. Joanidu Miluše

· Přibyl Michal

 

USNESENÍ  RADY  MĚSTA      více zde

 

 

Rada města Lišov zřídila tyto komise:

Komise výstavby (více)

Komise pro školství, kulturu a cestovní ruch (více

Komise pro Lišovský zpravodaj (více)

Komise pro zajištění činnosti muzea (více)

Zvláštní orgán:

· Komise města Lišov pro projednávání přestupků (více)

 

 

Aktualizováno (Středa, 27 Březen 2019 10:02)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy