Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v

pátek  20. října 2017 od 14,00 do 22,00 hod.

sobota 21. října 2017 od 08,00 do 14,00 hod.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možné podat osobně na Městském úřadě v Lišově, třída 5. května 139, 373 72 Lišov, přízemí podatelna a to denně, nejpozději do 18. října 2017 (středa) do 16,00 hod.:

pondělí od 7,00 do 16,00 hod.

středa od 8,00 do 17,00 hod.

úterý, čtvrtek od 7,00 do 15,00 hod.

pátek od 7,00 do 11,30 hod.

 

 

Žádost lze doručit poštou nejpozději do 13. října 2017 (pátek). Tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz.

Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě  prostřednictvím datové schránky.

Voličský průkaz opravňuje k hlasování v  jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Žádost o vydání voličského průkazu zde

 

Aktualizováno (Úterý, 11 Červenec 2017 12:09)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner